Traditional

哭李別駕

故人行跡滅,秋草向南悲。
不欲頻回步,孀妻正哭時。

Simplified

哭李别驾

故人行迹灭,秋草向南悲。
不欲频回步,孀妻正哭时。

Pronunciation

kū lǐ bié jià

gù rén xíng jì miè , qiū cǎo xiàng nán bēi 。
bù yù pín huí bù , shuāng qī zhèng kū shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.