Traditional

唐享昊天樂·第二

瞻紫極,望玄穹。
翹至懇,罄深衷。
聽雖遠,誠必通。
垂厚澤,降雲宮。

Simplified

唐享昊天乐·第二

瞻紫极,望玄穹。
翘至恳,罄深衷。
听虽远,诚必通。
垂厚泽,降云宫。

Pronunciation

táng xiǎng hào tiān lè · dì èr

zhān zǐ jí , wàng xuán qióng 。
qiáo zhì kěn , qìng shēn zhōng 。
tīng suī yuǎn , chéng bì tōng 。
chuí hòu zé , jiàng yún gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.