Traditional

商鞅

自古驅民在信誠,一言為重百金輕。
今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

Simplified

商鞅

自古驱民在信诚,一言为重百金轻。
今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

Pronounciation

shāng yāng

zì gǔ qū mín zài xìn chéng , yī yán wéi zhòng bǎi jīn qīng 。
jīn rén wèi kě fēi shāng yāng , shāng yāng néng líng zhèng bì xíng 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.