Traditional

喜遷鶯

莫尋玄妙。
我分明說破,修行關竅。
戰睡敵魔,忘情絕念,此是聖賢正教。
飲食則定除疑,每日勤修覺照。
莫差了。
待無眠無睡,心方合道。
別有玄和妙。
煉氣成神,自有金光罩。
五氣朝元,三花聚頂,水火運行顛倒。
九陽結就還丹,射透靈臺八表。
功行了。
向長生路上,閑遊三島。

Simplified

喜迁莺

莫寻玄妙。
我分明说破,修行关窍。
战睡敌魔,忘情绝念,此是圣贤正教。
饮食则定除疑,每日勤修觉照。
莫差了。
待无眠无睡,心方合道。
别有玄和妙。
炼气成神,自有金光罩。
五气朝元,三花聚顶,水火运行颠倒。
九阳结就还丹,射透灵台八表。
功行了。
向长生路上,闲游三岛。

Pronunciation

xǐ qiān yīng

mò xún xuán miào 。
wǒ fēn míng shuō pò , xiū xíng guān qiào 。
zhàn shuì dí mó , wàng qíng jué niàn , cǐ shì shèng xián zhèng jiào 。
yǐn shí zé dìng chú yí , měi rì qín xiū jué zhào 。
mò chà liǎo 。
dài wú mián wú shuì , xīn fāng hé dào 。
bié yǒu xuán hé miào 。
liàn qì chéng shén , zì yǒu jīn guāng zhào 。
wǔ qì zhāo yuán , sān huā jù dǐng , shuǐ huǒ yùn xíng diān dǎo 。
jiǔ yáng jié jiù huán dān , shè tòu líng tái bā biǎo 。
gōng xíng liǎo 。
xiàng cháng shēng lù shàng , xián yóu sān dǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.