Traditional

喜遷鶯

人洶洶,鼓冬冬,襟袖五更風。
大羅天上月朦朧,騎馬上虛空。
香滿衣,雲滿路,鸞鳳繞身飛舞。
霓旌絳節一群群,引見玉華君。

Simplified

喜迁莺

人汹汹,鼓冬冬,襟袖五更风。
大罗天上月朦胧,骑马上虚空。
香满衣,云满路,鸾凤绕身飞舞。
霓旌绛节一群群,引见玉华君。

Pronounciation

xǐ qiān yīng

rén xiōng xiōng , gǔ dōng dōng , jīn xiù wǔ gēng fēng 。
dà luó tiān shàng yuè méng lóng , qí mǎ shàng xū kōng 。
xiāng mǎn yī , yún mǎn lù , luán fèng rào shēn fēi wǔ 。
ní jīng jiàng jié yī qún qún , yǐn jiàn yù huá jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.