Traditional

喜聞太原同院崔侍禦臺拜兼寄在臺三二同年之

鵬魚何事遇屯同,雲水升沈一會中。
劉放未歸雞樹老,鄒陽新去兔園空。
寂寥我對先生柳,赫奕君乘禦史驄。
若向南臺見鶯友,為傳垂翅度春風。

Simplified

喜闻太原同院崔侍御台拜兼寄在台三二同年之

鹏鱼何事遇屯同,云水升沉一会中。
刘放未归鸡树老,邹阳新去兔园空。
寂寥我对先生柳,赫奕君乘御史骢。
若向南台见莺友,为传垂翅度春风。

Pronunciation

xǐ wén tài yuán tóng yuàn cuī shì yù tái bài jiān jì zài tái sān èr tóng nián zhī

péng yú hé shì yù tún tóng , yún shuǐ shēng chén yī huì zhōng 。
liú fàng wèi guī jī shù lǎo , zōu yáng xīn qù tù yuán kōng 。
jì liáo wǒ duì xiān shēng liǔ , hè yì jūn chéng yù shǐ cōng 。
ruò xiàng nán tái jiàn yīng yǒu , wéi chuán chuí chì dù chūn fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.