Traditional

喜雨

西北油然雲勢濃,須臾滂沛雨飄空。
頓疏萬物焦枯意,定看秋郊稼穡豐。

Simplified

喜雨

西北油然云势浓,须臾滂沛雨飘空。
顿疏万物焦枯意,定看秋郊稼穑丰。

Pronunciation

xǐ yǔ

xī běi yóu rán yún shì nóng , xū yú pāng pèi yǔ piāo kōng 。
dùn shū wàn wù jiāo kū yì , dìng kàn qiū jiāo jià sè fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.