Traditional

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

粥香可愛貧方覺,睡味無窮老始知。
要識放翁真受用,大冠長劍隻成癡。

Simplified

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

粥香可爱贫方觉,睡味无穷老始知。
要识放翁真受用,大冠长剑只成痴。

Pronunciation

jiā dìng sì sì lì qiū dé gé shàng jí jìn hán lù nǎi xiǎo yù

zhōu xiāng kě ài pín fāng jué , shuì wèi wú qióng lǎo shǐ zhī 。
yào shí fàng wēng zhēn shòu yòng , dà guān cháng jiàn zhī chéng chī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.