Traditional

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

小詩閑淡如秋水,病後殊勝未病時。
自翦矮牋謄斷稿,不嫌墨淺字傾欹。

Simplified

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

小诗闲淡如秋水,病後殊胜未病时。
自翦矮牋誊断稿,不嫌墨浅字倾欹。

Pronunciation

jiā dìng sì sì lì qiū dé gé shàng jí jìn hán lù nǎi xiǎo yù

xiǎo shī xián dàn rú qiū shuǐ , bìng hòu shū shèng wèi bìng shí 。
zì jiǎn ǎi jiān téng duàn gǎo , bù xián mò qiǎn zì qīng qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.