Traditional

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

八月吳中風露秋,子鵝可炙酒新篘。
老人病愈鄉閭喜,處處邀迎共獻酬。

Simplified

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

八月吴中风露秋,子鹅可炙酒新篘。
老人病愈乡闾喜,处处邀迎共献酬。

Pronunciation

jiā dìng sì sì lì qiū dé gé shàng jí jìn hán lù nǎi xiǎo yù

bā yuè wú zhōng fēng lù qiū , zǐ é kě zhì jiǔ xīn chōu 。
lǎo rén bìng yù xiāng lǘ xǐ , chǔ chǔ yāo yíng gòng xiàn chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.