Traditional

嘉陽絕無木犀偶得一枝戲作

久客紅塵不自憐,眼明初見廣寒仙。
隻饒籬菊同時出,尚占江梅一著先。
重露濕香幽徑曉,斜陽烘蕊小窗妍。
何人更與蒸沈水,金鴨華燈惱醉眠。

Simplified

嘉阳绝无木犀偶得一枝戏作

久客红尘不自怜,眼明初见广寒仙。
只饶篱菊同时出,尚占江梅一著先。
重露湿香幽径晓,斜阳烘蕊小窗妍。
何人更与蒸沉水,金鸭华灯恼醉眠。

Pronunciation

jiā yáng jué wú mù xī ǒu dé yī zhī xì zuò

jiǔ kè hóng chén bù zì lián , yǎn míng chū jiàn guǎng hán xiān 。
zhī ráo lí jú tóng shí chū , shàng zhān jiāng méi yī zhù xiān 。
zhòng lù shī xiāng yōu jìng xiǎo , xié yáng hōng ruǐ xiǎo chuāng yán 。
hé rén gēng yǔ zhēng chén shuǐ , jīn yā huá dēng nǎo zuì mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.