Traditional

因崔五侍禦寄高彭州一絕

百年已過半,秋至轉饑寒。
為問彭州牧,何時救急難。

Simplified

因崔五侍御寄高彭州一绝

百年已过半,秋至转饥寒。
为问彭州牧,何时救急难。

Pronunciation

yīn cuī wǔ shì yù jì gāo péng zhōu yī jué

bǎi nián yǐ guò bàn , qiū zhì zhuǎn jī hán 。
wéi wèn péng zhōu mù , hé shí jiù jí nán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.