Traditional

因夢有悟

交友淪歿盡,悠悠勞夢思。
平生所厚者,昨夜夢見之。
夢中幾許事,枕上無多時。
款曲數杯酒,從容一局棋。
[棋酒皆夢中所見事。
]初見韋尚書[弘景],金紫何輝輝。
中遇李侍郎[建],笑言甚怡怡。
終為崔常侍[玄亮],意色苦依依。
一夕三改變,夢心不驚疑。
此事人盡怪,此理誰得知。
我粗知此理,聞於竺乾師。
識行妄分別,智隱迷是非。
若轉識為智,菩提其庶幾。

Simplified

因梦有悟

交友沦殁尽,悠悠劳梦思。
平生所厚者,昨夜梦见之。
梦中几许事,枕上无多时。
款曲数杯酒,从容一局棋。
[棋酒皆梦中所见事。
]初见韦尚书[弘景],金紫何辉辉。
中遇李侍郎[建],笑言甚怡怡。
终为崔常侍[玄亮],意色苦依依。
一夕三改变,梦心不惊疑。
此事人尽怪,此理谁得知。
我粗知此理,闻于竺乾师。
识行妄分别,智隐迷是非。
若转识为智,菩提其庶几。

Pronunciation

yīn mèng yǒu wù

jiāo yǒu lún mò jìn , yōu yōu láo mèng sī 。
píng shēng suǒ hòu zhě , zuó yè mèng jiàn zhī 。
mèng zhōng jī xǔ shì , zhěn shàng wú duō shí 。
kuǎn qū shù bēi jiǔ , cóng róng yī jú qí 。
[ qí jiǔ jiē mèng zhōng suǒ jiàn shì 。
] chū jiàn wéi shàng shū [ hóng jǐng ], jīn zǐ hé huī huī 。
zhōng yù lǐ shì láng [ jiàn ], xiào yán shèn yí yí 。
zhōng wéi cuī cháng shì [ xuán liàng ], yì sè kǔ yī yī 。
yī xī sān gǎi biàn , mèng xīn bù jīng yí 。
cǐ shì rén jìn guài , cǐ lǐ shuí dé zhī 。
wǒ cū zhī cǐ lǐ , wén yú zhú qián shī 。
shí xíng wàng fēn bié , zhì yǐn mí shì fēi 。
ruò zhuǎn shí wéi zhì , pú tí qí shù jī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.