Traditional

園中賞梅

行遍茫茫禹畫州,尋梅到處得閑遊。
春前春後百回醉,江北江南千裏愁。
未愛繁枝壓紗帽,最憐亂點糝貉裘。
一寒可賀君知否,又得幽香數日留。

Simplified

园中赏梅

行遍茫茫禹画州,寻梅到处得闲游。
春前春後百回醉,江北江南千里愁。
未爱繁枝压纱帽,最怜乱点糁貉裘。
一寒可贺君知否,又得幽香数日留。

Pronunciation

yuán zhōng shǎng méi

xíng biàn máng máng yǔ huà zhōu , xún méi dào chǔ dé xián yóu 。
chūn qián chūn hòu bǎi huí zuì , jiāng běi jiāng nán qiān lǐ chóu 。
wèi ài fán zhī yā shā mào , zuì lián luàn diǎn sǎn hé qiú 。
yī hán kě hè jūn zhī fǒu , yòu dé yōu xiāng shù rì liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.