Traditional

城外

露寒風定不無情,臨水當山又隔城。
未必明時勝蚌蛤,一生長共月虧盈。

Simplified

城外

露寒风定不无情,临水当山又隔城。
未必明时胜蚌蛤,一生长共月亏盈。

Pronunciation

chéng wài

lù hán fēng dìng bù wú qíng , lín shuǐ dāng shān yòu gé chéng 。
wèi bì míng shí shèng bàng gé , yī shēng cháng gòng yuè kuī yíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.