Traditional

夏中雜興

出赴盟鷗社,歸尋夢蝶床。
愚為度世術,閑是養生方。
休歇書中癖,消磨酒後狂。
遠遊亦已矣,不復解輕裝。

Simplified

夏中杂兴

出赴盟鸥社,归寻梦蝶床。
愚为度世术,闲是养生方。
休歇书中癖,消磨酒後狂。
远游亦已矣,不复解轻装。

Pronunciation

xià zhōng zá xīng

chū fù méng ōu shè , guī xún mèng dié chuáng 。
yú wéi dù shì shù , xián shì yǎng shēng fāng 。
xiū xiē shū zhōng pǐ , xiāo mó jiǔ hòu kuáng 。
yuǎn yóu yì yǐ yǐ , bù fù jiě qīng zhuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.