Traditional

夏日感舊

吳人那慣粟漿酸,茶碗聊沾舌本乾。
身病不堪閑客攪,日長惟憶異書看。
流年冉冉誰能駐?
長夏迢迢亦已殘。
步有新船君賀我,西風先夢上嚴灘。

Simplified

夏日感旧

吴人那惯粟浆酸,茶碗聊沾舌本乾。
身病不堪闲客搅,日长惟忆异书看。
流年冉冉谁能驻?
长夏迢迢亦已残。
步有新船君贺我,西风先梦上严滩。

Pronunciation

xià rì gǎn jiù

wú rén nà guàn sù jiāng suān , chá wǎn liáo zhān shé běn qián 。
shēn bìng bù kān xián kè jiǎo , rì cháng wéi yì yì shū kàn 。
liú nián rǎn rǎn shuí néng zhù ?
cháng xià tiáo tiáo yì yǐ cán 。
bù yǒu xīn chuán jūn hè wǒ , xī fēng xiān mèng shàng yán tān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.