Traditional

夏日獨居

平生本清凈,垂老更蕭然。
已罷客載酒,亦無僧說禪。
空庭朝下鵲,密樹晚鳴蟬。
長日君無厭,新秋近眼邊。

Simplified

夏日独居

平生本清净,垂老更萧然。
已罢客载酒,亦无僧说禅。
空庭朝下鹊,密树晚鸣蝉。
长日君无厌,新秋近眼边。

Pronunciation

xià rì dú jū

píng shēng běn qīng jìng , chuí lǎo gēng xiāo rán 。
yǐ bà kè zài jiǔ , yì wú sēng shuō chán 。
kōng tíng zhāo xià què , mì shù wǎn míng chán 。
cháng rì jūn wú yàn , xīn qiū jìn yǎn biān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.