Traditional

夏日過摩訶池

烏帽翩翩白紵輕,摩訶池上試閑行。
淙潺野水鳴空苑,寂歷斜陽下廢城。
縱轡迎涼看馬影,袖鞭尋句聽蟬聲。
白頭散吏元無事,卻為興亡一愴情。

Simplified

夏日过摩诃池

乌帽翩翩白紵轻,摩诃池上试闲行。
淙潺野水鸣空苑,寂历斜阳下废城。
纵辔迎凉看马影,袖鞭寻句听蝉声。
白头散吏元无事,却为兴亡一怆情。

Pronunciation

xià rì guò mó hē chí

wū mào piān piān bái zhù qīng , mó hē chí shàng shì xián xíng 。
cóng chán yě shuǐ míng kōng yuàn , jì lì xié yáng xià fèi chéng 。
zòng pèi yíng liáng kàn mǎ yǐng , xiù biān xún jù tīng chán shēng 。
bái tóu sàn lì yuán wú shì , què wéi xīng wáng yī chuàng qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.