Traditional

夏末野興

漠漠川雲闔復開,天公試手挽秋回。
參差小市林邊出,縹緲疏鐘雨外來。
土塯飯香供晚餉,布簾字大賣新醅。
歸舟自逐輕鷗去,不用城笳牴死催。

Simplified

夏末野兴

漠漠川云阖复开,天公试手挽秋回。
参差小市林边出,缥缈疏钟雨外来。
土塯饭香供晚饷,布帘字大卖新醅。
归舟自逐轻鸥去,不用城笳抵死催。

Pronunciation

xià mò yě xīng

mò mò chuān yún hé fù kāi , tiān gōng shì shǒu wǎn qiū huí 。
cān chà xiǎo shì lín biān chū , piǎo miǎo shū zhōng yǔ wài lái 。
tǔ liù fàn xiāng gōng wǎn xiǎng , bù lián zì dà mài xīn pēi 。
guī zhōu zì zhú qīng ōu qù , bù yòng chéng jiā dǐ sǐ cuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.