Traditional

夏秋之交小舟早夜往來湖中絕句

雞頭累累如大珠,紅草綠荷風味殊。
天與楊梅成二絻,吾鄉獨有異鄉無。

Simplified

夏秋之交小舟早夜往来湖中绝句

鸡头累累如大珠,红草绿荷风味殊。
天与杨梅成二絻,吾乡独有异乡无。

Pronunciation

xià qiū zhī jiāo xiǎo zhōu zǎo yè wǎng lái hú zhōng jué jù

jī tóu léi léi rú dà zhū , hóng cǎo lǜ hé fēng wèi shū 。
tiān yǔ yáng méi chéng èr miǎn , wú xiāng dú yǒu yì xiāng wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.