Traditional

夜興

野煙含夕渚,山月照秋林。
還將中散興,來偶步兵琴。

Simplified

夜兴

野烟含夕渚,山月照秋林。
还将中散兴,来偶步兵琴。

Pronunciation

yè xīng

yě yān hán xī zhǔ , shān yuè zhào qiū lín 。
huán jiāng zhōng sàn xīng , lái ǒu bù bīng qín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.