Traditional

夜坐忽聞村路報曉鐵牌

何人叩鐵警農耕,炊飯家家起五更。
也似早朝風雪裏,遙聽宮漏下宮城。

Simplified

夜坐忽闻村路报晓铁牌

何人叩铁警农耕,炊饭家家起五更。
也似早朝风雪里,遥听宫漏下宫城。

Pronunciation

yè zuò hū wén cūn lù bào xiǎo tiě pái

hé rén kòu tiě jǐng nóng gēng , chuī fàn jiā jiā qǐ wǔ gēng 。
yě sì zǎo zhāo fēng xuě lǐ , yáo tīng gōng lòu xià gōng chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.