Traditional

夜坐獨酌

玉宇沈沈夜向闌,跨空飛閣倚高寒。
一壼清露來雲表,聊為幽人洗肺肝。

Simplified

夜坐独酌

玉宇沉沉夜向阑,跨空飞阁倚高寒。
一壼清露来云表,聊为幽人洗肺肝。

Pronunciation

yè zuò dú zhuó

yù yǔ chén chén yè xiàng lán , kuà kōng fēi gé yǐ gāo hán 。
yī kǔn qīng lù lái yún biǎo , liáo wéi yōu rén xǐ fèi gān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.