Traditional

夜坐

瘦骨倚蒲團,燈前影自看。
心清便獨夜,酒盡怯新寒。
病虎減精采,饑鴻摧羽翰。
晚途堪笑閔,猶擬乞祠官。

Simplified

夜坐

瘦骨倚蒲团,灯前影自看。
心清便独夜,酒尽怯新寒。
病虎减精采,饥鸿摧羽翰。
晚途堪笑闵,犹拟乞祠官。

Pronunciation

yè zuò

shòu gǔ yǐ pú tuán , dēng qián yǐng zì kàn 。
xīn qīng biàn dú yè , jiǔ jìn qiè xīn hán 。
bìng hǔ jiǎn jīng cǎi , jī hóng cuī yǔ hàn 。
wǎn tú kān xiào mǐn , yóu nǐ qǐ cí guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.