Traditional

夜思

風掃浮雲作快晴,窗聲終夜雜簾聲。
月明滿院鵲驚起,霜冷壓棲雞嬾鳴。
名字虛稱舊朝士,門庭元是老書生。
尚余一事猶堪喜,北陌東阡醉太平。

Simplified

夜思

风扫浮云作快晴,窗声终夜杂帘声。
月明满院鹊惊起,霜冷压栖鸡嬾鸣。
名字虚称旧朝士,门庭元是老书生。
尚余一事犹堪喜,北陌东阡醉太平。

Pronunciation

yè sī

fēng sǎo fú yún zuò kuài qíng , chuāng shēng zhōng yè zá lián shēng 。
yuè míng mǎn yuàn què jīng qǐ , shuāng lěng yā qī jī lǎn míng 。
míng zì xū chēng jiù zhāo shì , mén tíng yuán shì lǎo shū shēng 。
shàng yú yī shì yóu kān xǐ , běi mò dōng qiān zuì tài píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.