Traditional

夜泊合江縣月中小舟謁西涼王祠

懸瀑雪飛舞,奇峰玉嶙峋。
搖碎一江月,來謁西涼神。
我雖不識神,知是山水人。
不敢持笏來,裋褐整幅巾。
出我囊中香,羞我南溪蘋,杯湛玻璃春,盤橫水精鱗。
出門意惝怳,煙波浩無津。
安得結茆地,與神永為鄰。

Simplified

夜泊合江县月中小舟谒西凉王祠

悬瀑雪飞舞,奇峰玉嶙峋。
摇碎一江月,来谒西凉神。
我虽不识神,知是山水人。
不敢持笏来,裋褐整幅巾。
出我囊中香,羞我南溪苹,杯湛玻璃春,盘横水精鳞。
出门意惝怳,烟波浩无津。
安得结茆地,与神永为邻。

Pronunciation

yè bó hé jiāng xiàn yuè zhōng xiǎo zhōu yè xī liáng wáng cí

xuán pù xuě fēi wǔ , qí fēng yù lín xún 。
yáo suì yī jiāng yuè , lái yè xī liáng shén 。
wǒ suī bù shí shén , zhī shì shān shuǐ rén 。
bù gǎn chí hù lái , shù hè zhěng fú jīn 。
chū wǒ náng zhōng xiāng , xiū wǒ nán xī píng , bēi zhàn bō lí chūn , pán héng shuǐ jīng lín 。
chū mén yì chǎng huǎng , yān bō hào wú jīn 。
ān dé jié máo dì , yǔ shén yǒng wéi lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.