Traditional

夜遊宮

雪曉清笳亂起,夢遊處,不知何地?
鐵騎無聲望似水。
想關河,雁門西,青海際。
睡覺寒燈裏,漏聲斷,月斜窗紙。
自許封候在萬裏。
有誰知?
鬢雖殘,心未死。

Simplified

夜游宫

雪晓清笳乱起,梦游处,不知何地?
铁骑无声望似水。
想关河,雁门西,青海际。
睡觉寒灯里,漏声断,月斜窗纸。
自许封候在万里。
有谁知?
鬓虽残,心未死。

Pronunciation

yè yóu gōng

xuě xiǎo qīng jiā luàn qǐ , mèng yóu chǔ , bù zhī hé dì ?
tiě qí wú shēng wàng sì shuǐ 。
xiǎng guān hé , yàn mén xī , qīng hǎi jì 。
shuì jué hán dēng lǐ , lòu shēng duàn , yuè xié chuāng zhǐ 。
zì xǔ fēng hòu zài wàn lǐ 。
yǒu shuí zhī ?
bìn suī cán , xīn wèi sǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.