Traditional

夜讀了翁遺文有感

秋雨蕭蕭夜不眠,挑燈開卷意淒然。
吾曹自欲期千載,世論何曾待百年。
當日公卿笑迂闊,即今河洛汙腥膻。
陰陽消長從來事,玩易深知屢絕編。

Simplified

夜读了翁遗文有感

秋雨萧萧夜不眠,挑灯开卷意凄然。
吾曹自欲期千载,世论何曾待百年。
当日公卿笑迂阔,即今河洛污腥膻。
阴阳消长从来事,玩易深知屡绝编。

Pronunciation

yè dú liǎo wēng yí wén yǒu gǎn

qiū yǔ xiāo xiāo yè bù mián , tiāo dēng kāi juàn yì qī rán 。
wú cáo zì yù qī qiān zài , shì lùn hé zēng dài bǎi nián 。
dāng rì gōng qīng xiào yū kuò , jí jīn hé luò wū xīng shān 。
yīn yáng xiāo cháng cóng lái shì , wán yì shēn zhī lǚ jué biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.