Traditional

大將出師歌

將軍北伐辭前殿,恩詔催排苑中宴。
紫陌驚塵中使來,青門立馬群公餞。
繡旗雜沓三十裏,畫鼓敲鏗五千面。
行營暮宿鹹陽原,滿朝太息傾都羨。
天聲一震胡已亡,捷書奕奕如飛電。
高秋不閉玉關城,中夜罷傳青海箭。
可汗垂泣小王號,不敢跳奔那敢戰。
山川圖籍上有司,張掖酒泉開郡縣。
還朝策勛兼將相,詔假黃鉞調金鉉。
丈夫未遇誰得知,昔日新豐笑貧賤。

Simplified

大将出师歌

将军北伐辞前殿,恩诏催排苑中宴。
紫陌惊尘中使来,青门立马群公饯。
绣旗杂沓三十里,画鼓敲铿五千面。
行营暮宿咸阳原,满朝太息倾都羡。
天声一震胡已亡,捷书奕奕如飞电。
高秋不闭玉关城,中夜罢传青海箭。
可汗垂泣小王号,不敢跳奔那敢战。
山川图籍上有司,张掖酒泉开郡县。
还朝策勋兼将相,诏假黄钺调金铉。
丈夫未遇谁得知,昔日新丰笑贫贱。

Pronunciation

dà jiāng chū shī gē

jiāng jūn běi fá cí qián diàn , ēn zhào cuī pái yuàn zhōng yàn 。
zǐ mò jīng chén zhōng shǐ lái , qīng mén lì mǎ qún gōng jiàn 。
xiù qí zá tà sān shí lǐ , huà gǔ qiāo kēng wǔ qiān miàn 。
xíng yíng mù sù xián yáng yuán , mǎn zhāo tài xī qīng dū xiàn 。
tiān shēng yī zhèn hú yǐ wáng , jié shū yì yì rú fēi diàn 。
gāo qiū bù bì yù guān chéng , zhōng yè bà chuán qīng hǎi jiàn 。
kě hàn chuí qì xiǎo wáng hào , bù gǎn tiào bēn nà gǎn zhàn 。
shān chuān tú jí shàng yǒu sī , zhāng yè jiǔ quán kāi jùn xiàn 。
huán zhāo cè xūn jiān jiāng xiāng , zhào jiǎ huáng yuè diào jīn xuàn 。
zhàng fū wèi yù shuí dé zhī , xī rì xīn fēng xiào pín jiàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.