Traditional

天中節前三日大聖慈寺華嚴閣燃燈甚盛遊人過

萬瓦如鱗百尺梯,遙看突兀與雲齊。
寶簾風定燈相射,綺陌塵香馬不嘶。
星隕半空天宇靜,蓮生陸地客心迷。
歸途細踏槐陰月,家在花行更向西。

Simplified

天中节前三日大圣慈寺华严阁燃灯甚盛游人过

万瓦如鳞百尺梯,遥看突兀与云齐。
宝帘风定灯相射,绮陌尘香马不嘶。
星陨半空天宇静,莲生陆地客心迷。
归途细踏槐阴月,家在花行更向西。

Pronunciation

tiān zhōng jié qián sān rì dà shèng cí sì huá yán gé rán dēng shèn shèng yóu rén guò

wàn wǎ rú lín bǎi chǐ tī , yáo kàn tū wù yǔ yún qí 。
bǎo lián fēng dìng dēng xiāng shè , qǐ mò chén xiāng mǎ bù sī 。
xīng yǔn bàn kōng tiān yǔ jìng , lián shēng lù dì kè xīn mí 。
guī tú xì tà huái yīn yuè , jiā zài huā xíng gēng xiàng xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.