Traditional

天津橋

津橋東北鬥亭西,到此令人詩思迷。
眉月晚生神女浦,臉波春傍窈娘堤。
柳絲裊裊風繰出,草縷葺葺雨剪齊。
報道前驅少呼喝,恐驚黃鳥不成啼。

Simplified

天津桥

津桥东北斗亭西,到此令人诗思迷。
眉月晚生神女浦,脸波春傍窈娘堤。
柳丝袅袅风缲出,草缕葺葺雨剪齐。
报道前驱少呼喝,恐惊黄鸟不成啼。

Pronunciation

tiān jīn qiáo

jīn qiáo dōng běi dǒu tíng xī , dào cǐ líng rén shī sī mí 。
méi yuè wǎn shēng shén nǚ pǔ , liǎn bō chūn bàng yǎo niáng dī 。
liǔ sī niǎo niǎo fēng qiāo chū , cǎo lǚ qì qì yǔ jiǎn qí 。
bào dào qián qū shǎo hū hē , kǒng jīng huáng niǎo bù chéng tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.