Traditional

天涯

天涯到處自生愁,遊子征塵暗弊裘。
燈火青熒五門夜,風煙索莫二江秋。
帝城漫誦新詩句,客路難逢舊輩流。
送老把茅須早決,此生何止四宜休。

Simplified

天涯

天涯到处自生愁,游子征尘暗弊裘。
灯火青荧五门夜,风烟索莫二江秋。
帝城漫诵新诗句,客路难逢旧辈流。
送老把茅须早决,此生何止四宜休。

Pronunciation

tiān yá

tiān yá dào chǔ zì shēng chóu , yóu zǐ zhēng chén àn bì qiú 。
dēng huǒ qīng yíng wǔ mén yè , fēng yān suǒ mò èr jiāng qiū 。
dì chéng màn sòng xīn shī jù , kè lù nán féng jiù bèi liú 。
sòng lǎo bǎ máo xū zǎo jué , cǐ shēng hé zhǐ sì yí xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.