Traditional

天竺曉行

三茆聽徹五更鐘,二竺穿窮九裏松。
無復官樓沽酒美,但煩湖水照衰容。

Simplified

天竺晓行

三茆听彻五更钟,二竺穿穷九里松。
无复官楼沽酒美,但烦湖水照衰容。

Pronunciation

tiān zhú xiǎo xíng

sān máo tīng chè wǔ gēng zhōng , èr zhú chuān qióng jiǔ lǐ sōng 。
wú fù guān lóu gū jiǔ měi , dàn fán hú shuǐ zhào shuāi róng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.