Traditional

失調名

君是園中楊柳,能得幾時青。
趁金明,春光尚好,尊酒賞閑情。
他年歸去,強山陰處,一枕曉霞清。

Simplified

失调名

君是园中杨柳,能得几时青。
趁金明,春光尚好,尊酒赏闲情。
他年归去,强山阴处,一枕晓霞清。

Pronunciation

shī diào míng

jūn shì yuán zhōng yáng liǔ , néng dé jī shí qīng 。
chèn jīn míng , chūn guāng shàng hǎo , zūn jiǔ shǎng xián qíng 。
tā nián guī qù , qiáng shān yīn chǔ , yī zhěn xiǎo xiá qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.