Traditional

失調名

和尚性好耍。
貪戀一枝花。
見說醉歸明月夜。
滋味難禁價。
金帛寧論價。
毒手遭他下。
料想從今難更也。
空惹傍人話。

Simplified

失调名

和尚性好耍。
贪恋一枝花。
见说醉归明月夜。
滋味难禁价。
金帛宁论价。
毒手遭他下。
料想从今难更也。
空惹傍人话。

Pronunciation

shī diào míng

hé shàng xìng hǎo shuǎ , tān liàn yī zhī huā , jiàn shuō zuì guī míng yuè yè , zī wèi nán jīn jià , jīn bó níng lùn jià , dú shǒu zāo tā xià , liào xiǎng cóng jīn nán gēng yě , kōng rě bàng rén huà ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.