Traditional

奉和聖制千秋節宴應制

五德生王者,千齡啟聖人。
赤光來照夜,黃雲上覆晨。
海縣銜恩久,朝章獻舞新。
高居帝座出,夾道眾官陳。
槊杖洗清景,磬管凝秋旻。
珠囊含瑞露,金鏡抱仙輪。
何歲無鄉飲,何田不報神。
薰歌與名節,傳代幸群臣。

Simplified

奉和圣制千秋节宴应制

五德生王者,千龄启圣人。
赤光来照夜,黄云上覆晨。
海县衔恩久,朝章献舞新。
高居帝座出,夹道众官陈。
槊杖洗清景,磬管凝秋旻。
珠囊含瑞露,金镜抱仙轮。
何岁无乡饮,何田不报神。
薰歌与名节,传代幸群臣。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì qiān qiū jié yàn yīng zhì

wǔ dé shēng wáng zhě , qiān líng qǐ shèng rén 。
chì guāng lái zhào yè , huáng yún shàng fù chén 。
hǎi xiàn xián ēn jiǔ , zhāo zhāng xiàn wǔ xīn 。
gāo jū dì zuò chū , jiā dào zhòng guān chén 。
shuò zhàng xǐ qīng jǐng , qìng guǎn níng qiū mín 。
zhū náng hán ruì lù , jīn jìng bào xiān lún 。
hé suì wú xiāng yǐn , hé tián bù bào shén 。
xūn gē yǔ míng jié , chuán dài xìng qún chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.