Traditional

奉和聖制過晉陽宮應制

太原俗尚武,高皇初奮庸。
星軒三晉躔,土樂二堯封。
北風遂舉鵬,西河亦上龍。
至德起王業,繼明賴人雍。
六合啟昌期,再興廣聖蹤。
傳呼大駕來,文物如雲從。
連營火百裏,縱觀人千重。
翠華渡汾水,白日崒罕峰。
枌榆恩賞洽,桑梓舊情恭。
往運感不追,清時惜難逢。
詩發尊祖心,頌刊盛德容。
願君及春事,回輿綏萬邦。

Simplified

奉和圣制过晋阳宫应制

太原俗尚武,高皇初奋庸。
星轩三晋躔,土乐二尧封。
北风遂举鹏,西河亦上龙。
至德起王业,继明赖人雍。
六合启昌期,再兴广圣踪。
传呼大驾来,文物如云从。
连营火百里,纵观人千重。
翠华渡汾水,白日崒罕峰。
枌榆恩赏洽,桑梓旧情恭。
往运感不追,清时惜难逢。
诗发尊祖心,颂刊盛德容。
愿君及春事,回舆绥万邦。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì guò jìn yáng gōng yīng zhì

tài yuán sú shàng wǔ , gāo huáng chū fèn yōng 。
xīng xuān sān jìn chán , tǔ lè èr yáo fēng 。
běi fēng suì jǔ péng , xī hé yì shàng lóng 。
zhì dé qǐ wáng yè , jì míng lài rén yōng 。
liù hé qǐ chāng qī , zài xīng guǎng shèng zōng 。
chuán hū dà jià lái , wén wù rú yún cóng 。
lián yíng huǒ bǎi lǐ , zòng guān rén qiān zhòng 。
cuì huá dù fén shuǐ , bái rì zú hǎn fēng 。
fén yú ēn shǎng qià , sāng zǐ jiù qíng gōng 。
wǎng yùn gǎn bù zhuī , qīng shí xī nán féng 。
shī fā zūn zǔ xīn , sòng kān shèng dé róng 。
yuàn jūn jí chūn shì , huí yú suí wàn bāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.