Traditional

奉和對山僧(一作同杜相公對山僧)

吏散重門掩,僧來閉閣閑。
遠心馳北闕,春興寄東山。
草長風光裏,鶯喧靜默間。
芳辰不可住,惆悵暮禽還。

Simplified

奉和对山僧(一作同杜相公对山僧)

吏散重门掩,僧来闭阁闲。
远心驰北阙,春兴寄东山。
草长风光里,莺喧静默间。
芳辰不可住,惆怅暮禽还。

Pronunciation

fèng hé duì shān sēng ( yī zuò tóng dù xiāng gōng duì shān sēng )

lì sàn zhòng mén yǎn , sēng lái bì gé xián 。
yuǎn xīn chí běi què , chūn xīng jì dōng shān 。
cǎo cháng fēng guāng lǐ , yīng xuān jìng mò jiān 。
fāng chén bù kě zhù , chóu chàng mù qín huán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.