Traditional

奉宇文黃門融酒

聖德垂甘露,天章下大風。
又乘黃閣賞,願作黑頭公。

Simplified

奉宇文黄门融酒

圣德垂甘露,天章下大风。
又乘黄阁赏,愿作黑头公。

Pronunciation

fèng yǔ wén huáng mén róng jiǔ

shèng dé chuí gān lù , tiān zhāng xià dà fēng 。
yòu chéng huáng gé shǎng , yuàn zuò hēi tóu gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.