Traditional

奉送從兄罷官之淮南

何事浮溟渤,元戎棄莫邪。
漁竿吾道在,鷗鳥世情賒。
玄發他鄉換,滄洲此路遐。
溯沿隨桂楫,醒醉任松華。
離別誰堪道,艱危更可嗟。
兵鋒搖海內,王命隔天涯。
鐘漏移長樂,衣冠接永嘉。
還當拂氛祲,那復臥雲霞。
溪路漫岡轉,夕陽歸鳥斜。
萬艘江縣郭,一樹海人家。
揮袂看朱紱,揚帆指白沙。
春風獨回首,愁思極如麻。

Simplified

奉送从兄罢官之淮南

何事浮溟渤,元戎弃莫邪。
渔竿吾道在,鸥鸟世情赊。
玄发他乡换,沧洲此路遐。
溯沿随桂楫,醒醉任松华。
离别谁堪道,艰危更可嗟。
兵锋摇海内,王命隔天涯。
钟漏移长乐,衣冠接永嘉。
还当拂氛祲,那复卧云霞。
溪路漫冈转,夕阳归鸟斜。
万艘江县郭,一树海人家。
挥袂看朱绂,扬帆指白沙。
春风独回首,愁思极如麻。

Pronunciation

fèng sòng cóng xiōng bà guān zhī huái nán

hé shì fú míng bó , yuán róng qì mò xié 。
yú gān wú dào zài , ōu niǎo shì qíng shē 。
xuán fā tā xiāng huàn , cāng zhōu cǐ lù xiá 。
sù yán suí guì jí , xǐng zuì rèn sōng huá 。
lí bié shuí kān dào , jiān wēi gēng kě jiē 。
bīng fēng yáo hǎi nèi , wáng mìng gé tiān yá 。
zhōng lòu yí cháng lè , yī guān jiē yǒng jiā 。
huán dāng fú fēn jìn , nà fù wò yún xiá 。
xī lù màn gāng zhuǎn , xī yáng guī niǎo xié 。
wàn sōu jiāng xiàn guō , yī shù hǎi rén jiā 。
huī mèi kàn zhū fú , yáng fān zhǐ bái shā 。
chūn fēng dú huí shǒu , chóu sī jí rú má 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.