Traditional

奉送盧員外之饒州

天書萬裏至,旌旆上江飛。
日向鄱陽近,應看吳岫微。
暮帆何處落,潮水背人歸。
風土無勞問,南枝黃葉稀。

Simplified

奉送卢员外之饶州

天书万里至,旌旆上江飞。
日向鄱阳近,应看吴岫微。
暮帆何处落,潮水背人归。
风土无劳问,南枝黄叶稀。

Pronunciation

fèng sòng lú yuán wài zhī ráo zhōu

tiān shū wàn lǐ zhì , jīng pèi shàng jiāng fēi 。
rì xiàng pó yáng jìn , yīng kàn wú xiù wēi 。
mù fān hé chǔ luò , cháo shuǐ bèi rén guī 。
fēng tǔ wú láo wèn , nán zhī huáng yè xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.