Traditional

好事近

混跡寄人間,夜夜畫樓銀燭。
誰見五雲丹竈,養黃芽初熟。
春風歸從紫皇遊,東海宴晹谷。
進罷碧桃花賦,賜玉塵千斛。

Simplified

好事近

混迹寄人间,夜夜画楼银烛。
谁见五云丹灶,养黄芽初熟。
春风归从紫皇游,东海宴晹谷。
进罢碧桃花赋,赐玉尘千斛。

Pronunciation

hǎo shì jìn

hùn jì jì rén jiān , yè yè huà lóu yín zhú 。
shuí jiàn wǔ yún dān zào , yǎng huáng yá chū shú 。
chūn fēng guī cóng zǐ huáng yóu , dōng hǎi yàn yì gǔ 。
jìn bà bì táo huā fù , cì yù chén qiān hú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.