Traditional

子直晉昌李花

吳館何時熨,秦臺幾夜熏。
綃輕誰解卷,香異自先聞。
月裏誰無姊,雲中亦有君。
樽前見飄蕩,愁極客襟分。

Simplified

子直晋昌李花

吴馆何时熨,秦台几夜熏。
绡轻谁解卷,香异自先闻。
月里谁无姊,云中亦有君。
樽前见飘荡,愁极客襟分。

Pronunciation

zǐ zhí jìn chāng lǐ huā

wú guǎn hé shí yùn , qín tái jī yè xūn 。
xiāo qīng shuí jiě juàn , xiāng yì zì xiān wén 。
yuè lǐ shuí wú zǐ , yún zhōng yì yǒu jūn 。
zūn qián jiàn piāo dàng , chóu jí kè jīn fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.