Traditional

孤寂

晚境諸兒少在傍,書堂孤寂似僧房。
家居不減旅懹惡,夏夜尚如寒漏長。
數著筍齏甘淡薄,半盂麥飯喜豐穰。
愚儒幸自元無事,日課朱黃自作忙。

Simplified

孤寂

晚境诸儿少在傍,书堂孤寂似僧房。
家居不减旅懹恶,夏夜尚如寒漏长。
数著笋齑甘淡薄,半盂麦饭喜丰穰。
愚儒幸自元无事,日课朱黄自作忙。

Pronunciation

gū jì

wǎn jìng zhū ér shǎo zài bàng , shū táng gū jì sì sēng fáng 。
jiā jū bù jiǎn lǚ ràng è , xià yè shàng rú hán lòu cháng 。
shù zhù sǔn jī gān dàn báo , bàn yú mài fàn xǐ fēng ráng 。
yú rú xìng zì yuán wú shì , rì kè zhū huáng zì zuò máng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.