Traditional

家有兩瓢分貯酒藥出則使一童負之戲賦五字句

長物消磨盡,猶存兩大瓢。
藥能扶囷憊,酒可沃枯焦。
童負來山店,人看度野橋。
畫工殊好事,傳寫入生綃。

Simplified

家有两瓢分贮酒药出则使一童负之戏赋五字句

长物消磨尽,犹存两大瓢。
药能扶囷惫,酒可沃枯焦。
童负来山店,人看度野桥。
画工殊好事,传写入生绡。

Pronunciation

jiā yǒu liǎng piáo fēn zhù jiǔ yào chū zé shǐ yī tóng fù zhī xì fù wǔ zì jù

cháng wù xiāo mó jìn , yóu cún liǎng dà piáo 。
yào néng fú qūn bèi , jiǔ kě wò kū jiāo 。
tóng fù lái shān diàn , rén kàn dù yě qiáo 。
huà gōng shū hǎo shì , chuán xiě rù shēng xiāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.