Traditional

宿山中僧

不爇香爐煙,蒲團坐如鐵。
嘗想同夜禪,風墮松頂雪。

Simplified

宿山中僧

不爇香炉烟,蒲团坐如铁。
尝想同夜禅,风堕松顶雪。

Pronunciation

sù shān zhōng sēng

bù ruò xiāng lú yān , pú tuán zuò rú tiě 。
cháng xiǎng tóng yè chán , fēng duò sōng dǐng xuě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.