Traditional

宿江原縣東十裏張氏亭子未明而起

寸廩驅人卒歲勞,一官坐失布衣高。
劍南十月霜猶薄,江上五更雞亂號。
孤枕擁衾尋短夢,青燈照影著征袍。
客愁相續無時斷,那得並州快剪刀。

Simplified

宿江原县东十里张氏亭子未明而起

寸廪驱人卒岁劳,一官坐失布衣高。
剑南十月霜犹薄,江上五更鸡乱号。
孤枕拥衾寻短梦,青灯照影著征袍。
客愁相续无时断,那得并州快剪刀。

Pronunciation

sù jiāng yuán xiàn dōng shí lǐ zhāng shì tíng zǐ wèi míng ér qǐ

cùn lǐn qū rén zú suì láo , yī guān zuò shī bù yī gāo 。
jiàn nán shí yuè shuāng yóu báo , jiāng shàng wǔ gēng jī luàn hào 。
gū zhěn yōng qīn xún duǎn mèng , qīng dēng zhào yǐng zhù zhēng páo 。
kè chóu xiāng xù wú shí duàn , nà dé bìng zhōu kuài jiǎn dāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.