Traditional

宿裴相公興化池亭 兼蒙借船舫遊泛。

林亭一出宿風塵,忘卻平津是要津。
松閣晴看山色近,石渠秋放水聲新。
孫弘閣鬧無閑客,傅說舟忙不借人。
何似掄才濟川外,別開池館待交親。

Simplified

宿裴相公兴化池亭 兼蒙借船舫游泛。

林亭一出宿风尘,忘却平津是要津。
松阁晴看山色近,石渠秋放水声新。
孙弘阁闹无闲客,傅说舟忙不借人。
何似抡才济川外,别开池馆待交亲。

Pronunciation

sù péi xiāng gōng xīng huà chí tíng jiān mēng jiè chuán fǎng yóu fàn 。

lín tíng yī chū sù fēng chén , wàng què píng jīn shì yào jīn 。
sōng gé qíng kàn shān sè jìn , shí qú qiū fàng shuǐ shēng xīn 。
sūn hóng gé nào wú xián kè , fù shuō zhōu máng bù jiè rén 。
hé sì lūn cái jì chuān wài , bié kāi chí guǎn dài jiāo qīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.