Traditional

宿西林寺,早赴東林滿上人之會因寄崔二十二

謫辭魏闕鹓鸞隔,老入廬山麋鹿隨。
薄暮蕭條投寺宿,淩晨清凈與僧期。
雙林我起聞鐘後,隻日君趨入閣時。
鵬鷃高低分皆定,莫勞心力遠相思。

Simplified

宿西林寺,早赴东林满上人之会因寄崔二十二

谪辞魏阙鹓鸾隔,老入庐山麋鹿随。
薄暮萧条投寺宿,凌晨清净与僧期。
双林我起闻钟后,只日君趋入阁时。
鹏鷃高低分皆定,莫劳心力远相思。

Pronunciation

sù xī lín sì , zǎo fù dōng lín mǎn shàng rén zhī huì yīn jì cuī èr shí èr

zhé cí wèi què yuān luán gé , lǎo rù lú shān mí lù suí 。
báo mù xiāo tiáo tóu sì sù , líng chén qīng jìng yǔ sēng qī 。
shuāng lín wǒ qǐ wén zhōng hòu , zhī rì jūn qū rù gé shí 。
péng yàn gāo dī fēn jiē dìng , mò láo xīn lì yuǎn xiāng sī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.